×

ANUNŢ! Concurs pentru ocuparea funcției vacante (director al grădiniței de copii s.Flocoasa)

Primăria comunei Ciobalaccia, r-nul Cantemir anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al grădiniței de copii s. Flocoasa.

Condițiile de participare la concurs:

Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiții;
1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

2) are studii superioare universitare

3) are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;

4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;

5) cunoaşte limba română

6) este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

7) nu are antecedente penale;

8) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. g)-r) și art. 301 alin. (1) lit. a)-b) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 sau destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

9) nu are interdicție de a ocupa funcții de conducere.

Actele ce urmează a fi prezentate:

1) cererea de participare la concurs, conform anexei 1;

2) copia actului de identitate;

3) copia/copiile actului/actelor de studii;

4) copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;

5) curriculum vitae, conform anexei 2;

6) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;

7) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

8) proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani în plic sigilat sau declarația pe proprie răspundere privind prezentarea proiectului planului cu cinci zile înainte de data interviului.

9) acte ce atestă experiență în implementarea/participarea în cadrul proiectelor finanțate de donatori naționali/internaționali.

Note: Candidații depun dosarele de participare  la concurs, întocmite conform Ordinului Ministerului Educației al RM nr. 163 din 23.03.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățămînt general, la sediul primăriei comunei Ciobalaccia: sau prin e-mail: primaria.ciobalaccia@gmail.com până la data de 20 iunie 2024.

În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă, actele necesare de a fi depuse în copie pot fi autentificate de notar, certificate ”corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii. Dacă actele de participare la concurs se prezintă în copii, fără a fi însoţite de originale, acestea trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului. În caz de neprezentare a actelor necesare, comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs.

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

Legea 436/2006 privind administraţia publică locală 

Codul Educaţiei nr. 152/2014

Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului
Legea nr.100/2017cu privire la actele normative
Codul administrativ nr.116/2018
Legea 133 /2016 privind declararea averii și a intereselor personale
Legea privind accesul la informaţie nr. 982/2000

Codul Muncii al RM nr. 154/2003
Hotărîrea Guvernului RM nr. 270 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”

Anexa nr. 1 Cerere de participare la concurs

anexa-nr1
Anexa nr. 2 Curriculum vitae

anexa-nr2

anexa-nr2