×

Anunt funcție vacanta specialist în problemele perceperii fiscale

A N U N Ţ

Primăria comunei Ciobalaccia , r-nul Cantemir anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante specialist în problemele perceperii fiscale,

Data limită de aplicare – 27.05.2024, 17:00

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 1. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 1. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

 Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Experienţă profesională:preferabil în domeniul dat şi serviciul public;

Cunoştinţe:cunoaşterea legislaţiei în domeniu; cunoştinţe de operare la calculator:WORD,EXCEL,INTERNET.

Abilităţi:de lucru cu informaţia,planificare,organizare, analiză şi sinteză,elaborare a documentelor; disciplină, responsabilitate faţă de lucrul încredinţat; tendinţă dezvoltare continuă profesională, abilităţi de comunicare.

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice
 • Copia buletinului de identitate
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova;

Legea nr.436/2006 cu privire la administraţia publică locală;

Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Codul administrativ;

Legea privind finanțele publice locale;

Legea contabilității;

Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Codul Fiscal;

Legea 231/2010 cu privire la comerțul interior;

Legea 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile;

 

Salariul de funcție – De la 6580 Lei (brut)

Tip de angajare    – Perioadă nedeterminată

Modalitatea de depunere a documentelor :E-mail; Personal;

https://cariere.gov.md/ro/search?active=1&autorities[]=&locality=&title=Primaria%20Ciobalaccia