×

Anunțuri Publice

ANUNŢUL PUBLIC

privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activităţii planificate

Primăria com. Ciobalaccia, r-nul Cantemir anunţă publicul interesat, despre aprobarea şi emiterea deciziei etapei evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu,în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului (când este cazul, se va indica în context transfrontier) prevăzute de Legea nr.86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare, pentru activitatea planificată ,,Construcția rețelelor de alimentare cu apă etapa II în s. Ciobalaccia și s. Victorovca, r-nul Cantemir”.

Decizia de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenția de Mediu din data de 23.12.2020, precum şi la următoarea pagină web oficială http://mediu.gov.md/ro/node/143.

Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, la sediul autorităţii competente emitente, comentarii/observaţii la conţinutul deciziei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului din data publicării prezentului anunţ, până la momentul expirării termenului legal de contestare a actelor emise de către autorităţile administraţiei publice, prevăzuţi de legislaţia în vigoare.

Publicul interesat poate consulta la cerere, conţinutul informaţiei din cererea de evaluare prealabilă, şi depune propuneri/observaţii la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenția de Mediu, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău.

Observaţiile publicului, expuse în formă scrisă, se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenția de Mediu, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău.

DECIZIA

evaluării prealabile a impactului asupra mediului a activității planificate

Urmare solicitării nr. 158 din 14.12.2020 privind efectuarea evaluării prealabile a impactului asupra mediului, adresată de către primăria com. Ciobalaccia, r-nul Cantemir pentru activitatea planificată

,,Construcția rețelelor de alimentare cu apă etapa II în s. Ciobalaccia și s. Victorovca, r-nul Cantemir”, înregistrată la Agenția de Mediu cu nr. 2524/1-4364 din 15.12.2020, în baza prevederilor Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului și Ghidului cu privire la executarea procedurilor privind evaluarea impactului asupra mediului, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului nr. 1 din 04.01.2019, Vă comunicăm rezultatele desfășurării procedurii de evaluare prealabilă.

În procesul de efectuare a analizei informației, au fost luate în considerație cele descrise din cererea de evaluare prealabilă sus-menționată, Actul de inspectare nr. 009045 din 07.12.2020 întocmit de Inspecţia pentru Protecţia Mediului Cantemir și documentele anexate.

În urma examinării, s-a constatat, iniţierea elaborării documentației privind proiectarea a cca 7 km de apeduct gravitațional în s. Ciobalaccia pentru aprovizionarea cu apă a cca 200 gospodării.

Potrivit planului de situație prezentat, activitatea planificată urmează a fi desfășurată pe terenurile publice (drumuri locale) situate în intravilanul s. Ciobalaccia, r-nul Cantemir și în zona de protecție a cursului de apă Larga (zona de protecţie fiind 500 m).

Sursa de apă pentru activitatea planificată va servi sonda arteziană existentă. Apa va fi pompată în turnul de apă existent și gravitațional distribuită consumatorilor.

În scopul identificării potențialelor efecte asupra mediului și estimarea gradului semnificativ al acestora în cazul dezvoltării proiectului, au fost întreprinse acțiuni secundare de analiză și verificare a datelor furnizate. Aceste acțiuni, de regulă, presupun efectuarea studierii detaliate a caracteristicilor activității planificate și amplasamentului, după cum urmează:

Verificarea localizării amplasamentului în planul de urbanism și poziția acestuia față de areale sensibile învecinate;

Verificarea actelor legislative care prevăd și nu permit, realizarea proiectului în prealabil, fără efectuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și obținerea eventuală a acordului de mediu sau avizul expertizei ecologice de stat, precum și verificarea prevederilor normative, care restricționează sau expres interzic amplasarea și realizarea acestui gen de activitate planificată; aplicarea criteriilor de selecție prevăzute în anexa nr. 4 la Legea nr. 86/2014 pentru a determina necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului și a identifica:

dacă proiectul supus analizei are sau nu efecte semnificative asupra mediului,

posibilitatea apariției unei acțiuni/efect ca o consecință a caracteristicilor sau amplasării proiectului, atât în faza de construcție, cât și în fazele de funcționare și dezafectare, posibilitatea stabilirii măsurii/scării și estimarea semnificației efectului identificat asupra mediului;

stabilirea necesității sau lipsei efectuării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, în baza gradului semnificativ al efectelor identificate și estimate.

În rezultat, se constată, că activitatea planificată ,,Construcția rețelelor de alimentare cu apă etapa II în s. Ciobalaccia și s. Victorovca, r-nul Cantemir”, beneficiar primăria com. Ciobalaccia, intră sub incidența Legii nr. 86/2014, încadrându-se în Anexa nr. 2 „Lista activităţilor planificate pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului crt. nr. 10, lit. j) „Instalaţii de apeducte pe distanţe lungi (magistrale de 5 km şi mai mult)”.

În consecință, în conformitate cu art. 7 din Legea nr. 86/2014, rămâne obligatorie obținerea deciziei evaluării prealabile a impactului asupra mediului a activității planificate.

În acest context, având în vedere cele menționate, precum și necesitatea obținerii deciziei evaluării prealabile a impactului asupra mediului a activității planificate, în baza prevederilor art. 2, 4, 5 și 10 din Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului și Ghidului cu privire la executarea procedurilor privind evaluarea impactului asupra mediului, Agenția de Mediu, în calitate de organ emitent a actelor permisive în domeniul mediului, în limita competențelor funcționale stabilite prin Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 549/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, publicat la 22.06.2018, nr. 210-223, art. 603) și a altor acte normative speciale,

care prevăd respectarea și implementarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în conformitate cu legislația Republicii Moldova, decide că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, dar este necesară eliberarea avizului expertizei ecologice pentru activitatea planificată

,,Construcția rețelelor de alimentare cu apă etapa II în s. Ciobalaccia și s. Victorovca, r-nul Cantemir”, beneficiar primăria com. Ciobalaccia.

Totodată, Decizia evaluării prealabile a impactului asupra mediului a activității planificate ,,Construcția rețelelor de alimentare cu apă etapa II în s. Ciobalaccia și s. Victorovca, r-nul Cantemir”, va servi drept temei pentru elaborarea şi emiterea Certificatului de Urbanism pentru Proiectare.

Reieșind din particularitățile specifice ale locului de amplasare a activității planificate, la elaborarea documentației de proiect se vor respecta următoarele condiții:

  1. Documentația de proiect va fi elaborată și coordonată în corespundere cu cerințele actelor legislative și documentelor normative în vigoare ce reglementează activitatea investițională.
  2. Depozitarea conform cerințelor normative și predarea ulterioară a tuturor tipurilor de deșeuri formate în perioada de construire și funcționare pentru valorificare/eliminare agenților economici autorizați în domeniul respectiv, conform prevederilor Legii nr. 209/2016 privind deșeurile.
  3. Obţinerea Autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei, după punerea în funcţiune a obiectului.
  4. Respectarea Regulamentului privind zonele de protecţie sanitară a prizelor de apa aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 949 din 25.11.2013.
  5. Informarea de către autorităţile administraţiei publice locale a populaţiei despre activitatea planificată şi asigurarea procesului participativ la luarea deciziei în etapele de proiectare şi amplasarea obiectului (Temei: art. 3 , alin. d) din Legea nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător).
  6. Implementarea proiectului de execuţie numai după obţinerea Avizului expertizei ecologice de stat.

Inițiatorul proiectului, primăria în termen de 3 zile va publica anunțul elaborat conform modelului din anexa nr. 5 la Ghidul din 04.01.2019 și va afișa obligatoriu Decizia evaluării prealabile a impactului asupra mediului a activității planificate la sediu, alte locuri de interes public din raza localității și pe pagina web oficială.

Iniţiatorul proiectului şi/sau titularul documentaţiei are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă despre orice schimbare a aspectelor tehnice, precum şi în cazul apariţiei modificărilor de altă natură, care prin evoluţia lor au schimbat aspectele fizice în amplasament şi au apărut după emiterea avizului de expertiză ecologică la documentaţia tehnică la proiect, şi anterior emiterii autorizaţiei de construire.

Notificarea se elaborează în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 18 la Ghidul cu privire la executarea procedurilor privind evaluarea impactului asupra mediului, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului nr. 1 din 04.01.2019 şi se transmite în termen de 10 zile autorităţii competente, în scopul revizuirii (reconsiderării) noilor aspecte şi transmiterii unui nou punct de vedere. La fel, dacă iniţiatorul renunţă la realizarea proiectului se va informa în scris autoritatea competentă emitentă despre acest fapt.

Prezenta decizie face obiectul procedurii de contencios administrativ. Exercitarea căilor de atac poate fi efectuată în ordinea procedurală de contestare a actelor administrative stabilită în Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320).